Παρουσίαση LLM Care στο ICT for Smart and Personalised Inclusion.

Στις 9 οκτωβρίου 2014, στην ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με αντικείμενο την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την βελτίωση της ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και την εξατομικευμένη και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο, η οποία οργανώνεται με τη συνδρομή του πανευρωπαϊκού δικτύου Ageing Well στο οποίο συμμετέχει η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και εταιρίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, ομάδες χρηστών και επενδυτικοί φορείς. Παρουσιάζεται το LLM Care με τίτλο “Building an active and healthy aging ecosystem based on evidence: the LLMcare approach”, από τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη.